Podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu

Podať sťažnosť na obchodníka

Podať sťažnosť na elektronický obchod

Požiadať o zastupovanie v súdnom konaní

Chcem navrhnúť, aby ombudsman vstúpil do prebiehajúceho súdneho sporu

Ak chcete, aby Spotrebiteľský Ombudsman vstúpil do konania vedeného pred súdom vo vašej veci stači zaslať návrh tomu súdu, pred ktorým sa vo vašej veci koná.

O vašom návrhu (vzor na pravej strane) rozhodne súd a následne nám doručí všetky listiny.

Nie je potrebné, aby ste nás kontaktovali.

Viac informácií

V právnej veci žalobcu ####### voči žalovanému ####### vedenej na Okresnom súde v XXXX pod spisovou značkou číslo YY Csp/ YY / 20YY týmto navrhujem, aby konajúci súd do konania pribral podľa § 95 Csp osobitý subjekt:
Spotrebiteľský Ombudsman so sídlom Škultétyho 3, 04001 Košice na stranu žalobcu/žalovaného

####### - doplňte stranu sporu podľa dokumentov, ktoré vám zaslal súd
XXXX - doplňte názov okresného súdu pred ktorým sa koná
YY - doplňte čísla. Číslo spisovej značky (sp.zn.) nájdete na každom liste zo súdu v pravej hornej časti

Skontrolovať spotrebiteľskú zmluvu

Ako sa stretnúť spotrebiteľským ombudsmanom

Ak chcete, aby Spotrebiteľský Ombudsman vstúpil do konania vedeného pred súdom vo vašej veci stači zaslať návrh tomu súdu, pred ktorým sa vo vašej veci koná.

O vašom návrhu (vzor na pravej strane) rozhodne súd a následne nám doručí všetky listiny.

Nie je potrebné, aby ste nás kontaktovali.

Viac informácií

Mám záujem o členstvo v združení občanov

Riadnymi členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov veku a právnické osoby, ktoré pôsobia v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Členstvo je dobrovoľné, neprevoditeľné na inú osobu, nededí sa, nevzniká naň právny nárok a trvá do jeho zániku.

Žiadnemu členovi nesmie byť na ujmu, že je členom, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.

Povinnosti členov

Každý člen je povinný oboznámiť sa s podmienkami členstva v občianskom združení, dodržiavať ich a pri výkonne členských práv postupovať v zmysle Stanov.

Každý člen je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju odborne a v súlade so záujmami riadnych členov.

Každý člen je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo občianskemu združeniu alebo jeho členom, v priamej alebo nepriamej súvislosti spôsobiť škodu alebo ohroziť záujmy.

Každý člen je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré Spotrebiteľského Ombudsmana, štatutárnych a reprezentatívnych orgánov, iných členov alebo partnerov.

Každý riadny člen je povinný poskytnúť súčinnosť pri plnení cieľov občianskeho združenia a participovať na činnosti a v primeranom rozsahu napomáhať Ombudsmanovi pri výkone jeho reprezentatívnych úloh.

Členský príspevok

Členský príspevok je splatný jednorazovo a záujemca o riadne členstvo je povinný ho uhradiť v prospech bankového účtu Spotrebiteľského Ombudsmana najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa preukázateľného odoslania platobného predpisu.

Výška vstupného členského príspevku je 33 000,00 eur, slovom: tridsaťtritisíc eur.

O výške vstupného členského príspevku rozhoduje Členská rada.

Márnym uplynutím lehoty na zaplatenie vstupného členského príspevku prihláška záujemcu o riadne členstvo v občianskom združení zaniká.

Prihláška člena

Záujemca o riadne členstvo podá riadne vyplnenú prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom webovej stránky.

Súčasťou prihlášky je vyhlásenie o súhlase s týmito Stanovami, podmienkami členstva v občianskom združení a poskytnutie súhlasu so spracovaním, uchovávaním a nakladaním s osobnými údajmi dotknutej osoby - záujemcu o riadne členstvo v občianskom združení. Splnenie týchto podmienok a súhlas s nimi prejavuje záujemca o riadne členstvo zaškrtnutím príslušného poľa formulára prihlášky, bez čoho nie je možné prihlášku odoslať.

Po odoslaní prihlášky sa neodkladne na emailovú adresu záujemcu o riadne členstvo doručí platobný predpis k úhrade vstupného členského príspevku.

Vznik členstva

O prijatí riadneho člena a návrhu na oslovenie čestného člena rozhoduje Členská rada nadpolovičnou väčšinou.

Členstvo vzniká dňom rozhodnutia o prijatí člena.

Na členstvo nevzniká právny nárok.


On-line prihláška člena

Mám záujem o zriadenie kontaktného miesta v obci

Mám záujem o spoluprácu - advokát, advokátske spoločenstvo

Mám záujem o spoluprácu - mediator

Mám záujem o spoluprácu - spotrebiteľské združenie

Mám záujem uchádzať o stáž

Mám záujem uchádzať sa o voľné pracovné miesto